Specialist in jong gebruikt
BOVAG garantie
Lease & financiering mogelijk
Scherpe onderhoudstarieven
Afspraak is afspraak

BOVAG-GARANTIEBEWIJS

Op deze pagina vindt u de bepalingen van het BOVAG-Garantiebewijs en een korte uitleg over de BOVAG-reparatiegarantie.

Bepalingen van het BOVAG-GARANTIEBEWIJS

 1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende recht- verkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
 2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
 3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
 4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
 5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van
  de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.).
 6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
 7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
 8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
 9. BOVAG Bemiddeling. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie dient zich eerst tot de verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, telnr. 0900 269 22 68, 35 eurocent/min. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

10. Geschillenregeling:

 1. Is de in het vorige lid genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper nietde voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600 te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bijde Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken.
 2. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

c. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper een vergoeding verschuldigd.

d. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.

11. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan.

De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen
groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere

wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

12. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 EURO per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt

bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

13. Deze garantie geldt uitsluitend indien BOVAG garantie is afgegeven door een bij BOVAG aangesloten autobedrijf voor een auto, waarvan de koopprijs tenminste bedraagt: 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

14. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd. Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ)van de Sociaal-Economische Raad. BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met deze organisaties.

Aanvulling indien Garantie verlengd tot 12 maanden

In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs van 6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 6 maanden verlengd en geldt binnen deze periode tot een maximum van 20.000 kilometer na aflevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep

of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

Aanvulling indien Garantie verlengd tot 24 maandenn

In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs
van 6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen,
wordt deze garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 18 maanden verlengd en geldt binnen deze periode tot een maximum van 40.000 kilometer na aflevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

Contact 026 361 0924
Open chat
1
Hoi! Kunnen we je helpen?